Quellennachweis

1) http://www.spagyro.de/upload/files/Spagyro_Salze.pdf [13.11.2013]

2) Apothekendepesche 4/2015 Seite 8